Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Un jutge ordena l'admissió d'un alumne en un col•legi concertat del qual havia estat exclòs
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

El Jutjat del Contenciós Administratiu número cinc de Sevilla ha estimat el recurs promogut pels pares d'un nen exclòs de la relació d'alumnes admesos en el curs escolar 2008/2009 del centre concertat Sant Àngel de la Guarda, a la capital andalusa, i ha ordenat l'admissió del menor en aquest centre educatiu gràcies a la puntuació inicialment esgrimida en concepte de domicili familiar.

La sentència, datada el 29 de juny de l'any en curs i recollida per Europa Press, desgrana que el passat 30 de juliol de 2008, la Delegació provincial de la Conselleria d'Educació a Sevilla, dirigida per José Jaime Mougán, estimava parcialment una reclamació promoguda per un col·lectiu de pares d'alumnes contra la relació d'alumnes admesos i no admesos en el primer curs del segon cicle d'Educació Infantil del col·legi concertat Sant Àngel de la Guarda. Aquest col·lectiu de pares d'alumnes instava el citat centre educatiu a retrotraure el procés d'admissió impugnat amb una "nova baremació" dels aspirants afectats.

PUNTUACIÓ RETIRADA

Els pares d'un dels alumnes que aspirava a accedir al primer curs d'Educació Infantil i que, a compte d'aquesta resolució, va patir la "retirada de puntuació per domicili familiar", van formalitzar en canvi el 23 de setembre de 2008 un recurs de reposició contra aquesta resolució de la Delegació provincial de la Conselleria d'Educació. El departament de Mougán, però, va desestimar mitjançant silenci administratiu aquest recurs donant lloc a la posterior elevació del conflicte a la via contenciosa administrativa.

La família d'aquest menor, de la mà de l'advocat Francisco Carrer, al·legava en el seu recurs contenciós administratiu que la sol·licitud d'admissió per al curs escolar 2008/2009 en el primer curs d'Educació Infantil del centre concertat en qüestió complia els requisits necessaris. Argumentava així la família el paper d'una germana del menor que cursava estudis d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) en aquest centre, així com "haver residit sempre al districte Est, zona d'influència" de l'escola Sant Àngel de la Guarda.

ACREDITACIÓ DEL DOMICILI FAMILIAR

Després d'examinar les diferents diligències, el jutjat ha considerat "acreditat" que a la data de sol·licitud d'admissió, el domicili familiar radicava al carrer Guerrita, el mateix domicili esgrimit a l'hora de promoure l'accés de la germana del menor en qüestió al col·legi concertat Sant Àngel de la Guarda. Encara que una acta de comprovació domiciliària elaborada per la Policia donava per "deshabitada" l'habitatge al·ludida per aquesta família al carrer Guerrita a l'hora de demanar l'accés del menor a aquest col·legi concertat, el jutjat estima que aquesta inspecció va ser practicada el 18 de juliol de 2008, mentre la família havia habitat aquest pis fins al 30 de juny d'aquest mateix any, quan havia formalitzat ja la petició d'accés del menor a aquest col·legi.

Donat el cas, el Jutjat del Contenciós Administratiu número cinc, mitjançant una sentència que no és ferma, declara el dret del menor a gaudir en el procediment d'admissió de la "puntuació corresponent per domicili familiar" i ordena la seva admissió en aquest centre concertat .

Que.es

4 setembre 2011

 

 

 


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.