Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
Totes les escoles catalans hauran d'elaborar una carta de compromís amb les famílies el pròxim curs
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Tots els centres d'ensenyament Infantil, Primària i Secundària públics i concertats hauran d'elaborar durant el proper curs una carta de compromís educatiu juntament amb les famílies el pròxim curs, en el marc del desplegament de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC).

Aquesta carta haurà de ser signada per famílies i professors i busca implicar els pares i mares en l'ensenyament dels seus fills, així com augmentar el respecte per les institucions educatives.

Un cop aprovat el document en cada centre pel Consell Escolar, els pares hauran de firmar la carta al matricular el seu fill a l'escola.

Per elaborar aquest document, la Conselleria d'Educació va presentar avui un document amb orientacions concretes i que obliga, si més no, a què es faci referència al seguiment de l'evolució dels alumnes, a l'acceptació dels principis educatius del centre; al respecte cap a les conviccions morals de la família; a la comunicació entre l'escola i la família; a la corresponsabilitat en el procés d'orientació, ja compromisos específics.

A més dels compromisos, la carta ha de contenir actuacions concretes assolibles a curt termini. A més, l'escola ha de designar una persona per fer el seguiment del compliment de la carta.

3 juny 2010, (EUROPA PRESS),

Que.es         

Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.