Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
Els col•legis concertats, contra l'asfíxia del Govern
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Les escoles catòliques creuen que la renovació dels concerts quedarà al caprici de cada administració.

Els prop de 3.000 col·legis concertats que hi ha a Espanya es regiran per noves regles en breu. El Ministeri d'Educació ultima i negocia amb les comunitats autònomes el Reial Decret que regularà els aspectes bàsics als quals s'han de sotmetre els concerts educatius en compliment de la Llei Orgànica d'Educació.

No obstant això, l'últim esborrany conegut que ha elaborat el Ministeri que dirigeix Ángel Gabilondo ha generat ja discrepàncies i preocupació pel futur d'aquests centres en la patronal de l'ensenyament privat-concertat (CECE), a les Escoles Catòliques i en algunes associacions de pares d'alumnes.

La presidenta de CECE, Isabel Bazo, va alertar ahir que la nova regulació del Govern «pretén asfixiar a l'escola concertada» per diversos motius. Un d'ells és que l'esborrany de Reial Decret fixa el concert en un màxim de sis anys, però «deixa la porta oberta a les comunitats autònomes perquè decideixin si renoven cada any l'ajuda a l'escola, amb el que no hi ha garantia de continuïtat ». I no només això, «la renovació dels concerts està supeditada a l'existència de fons», diu Bazo. I el que, segons ell, és més greu, «no es garanteix la demanda de la família d'un centre concertat, sinó les necessitats d'escolarització». És a dir, mentre hi hagi places lliures a la pública, les autonomies podran no concertar centres, encara que hi hagi demanda ».

Així que, de no canviar les coses, «això provocarà inestabilitat a professors i famílies abocades a que l'ajuda al centre al que porten els seus fills pugui regir-se per criteris polítics i veure's abocats a que desapareguin», va lamentar Melsa.

El secretari general d'Escoles Catòliques, Manuel de Castro, també veu amb preocupació el Reial Decret pel mateix motiu que Bazo, ja que «no es permetrà subvencionar centres mentre hi hagi places en l'escola pública». Va criticar que no es renovin automàticament els concerts si es mantenen les mateixes condicions pels quals va ser concedit.

D'aquesta manera, si es manté les previsions d'Educació, «la renovació es convertirà, en la pràctica, en una nova sol licitud, el que complicarà encara més les coses i caurem en el caprici de l'administració de torn, que podria anar negant unitats i restringint concerts ».

El president dels pares catòlics (Concapa), Luis Carbonel, va alertar que «Zapatero està apuntant contra els centres concertats, als que pretén reduir el dret que tenen a percebre els mitjans econòmics necessaris per fer front a la seva tasca. El Govern aspira a tenir el control d'aquests col·legis sense atendre al que demana la societat, que demana més centres concertats ».

 

NO HI HA PACTE SENSE LLIBERTAT

En els últims dies s'ha conegut un esborrany del reial decret per a la subscripció de concerts educatius. La norma no té més finalitat que la d'establir el model que ha de permetre l'exercici de drets constitucionals per les famílies, per exemple el d'accedir a un ensenyament gratuït sense haver de renunciar a la lliure elecció de centre. No obstant això, el plantejament que es fa supedita aquests drets a interessos polítics i condicionaments burocràtics i administratius, perquè al final els drets estan condicionats per qüestions com la distribució pressupostària dels recursos de les autonomies.

Com casar la proposta de pacte educatiu amb l'atac frontal a la llibertat dels ciutadans? Resulta impensable pretendre un pacte educatiu i, al mateix temps, promoure un règim de concerts que aboca la pluralitat educativa a la desaparició. Si aquest esborrany es converteix en projecte, no serà més que l'epitafi o d'un pacte que va poder ser i mai serà. I si finalment apareix al BOE, constituirà una declaració de guerra envers els ciutadans que creiem en la nostra Constitució i esperem que es respecti el nostre dret a triar lliurement l'educació que volem per als nostres fills.

Luis Carbonel * President de la Confederació Catòlica de Pares d'Alumnes (Concapa)

LA RAZÓN • Dimecres. 16 desembre 2009

Rocío Ruiz


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.