Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
Les escoles catalanes rebran més recursos en funció dels seus resultats
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Aquesta és una de les novetats que recull l'esborrany del projecte de decret d'autonomia de centre que ha preparat el Departament d'Educació i que podria ser aprovat per l'executiu català en el termini d'uns quatre mesos, segons ha informat aquesta conselleria.

L'Agència d'Avaluació de l'Educació de la Generalitat serà l'encarregada d'avaluar cada quatre anys en quina mesura es compleixen els objectius fixats en el projecte educatiu de cada centre, en virtut d'uns indicadors que encara s'han d'aprovar.

El departament que dirigeix Ernest Maragall estudia considerar com a indicadors de progrés d'una escola o institut els resultats acadèmics de les avaluacions externes que es realitzen o, per exemple, el grau de satisfacció de les famílies, per al que es passarà una enquesta als pares dels alumnes.

A més, es tindrà en compte l'absentisme escolar, la cohesió dels equips directius, la cohesió social i el percentatge d'alumnes que segueixen estudis postobligatoris, tot això en el context de l'entorn socioeconòmic de cada escola.

Per poder aplicar amb garanties un determinat projecte educatiu, els centres podran establir acords amb la Generalitat que els atorgarà recursos econòmics i humans addicionals, si ho considera necessari.

Per primera vegada, s'ha d'imposar així una avaluació de l'activitat dels centres, tant interna com externa, que relacionarà els resultats educatius amb els processos d'ensenyament i d'aprenentatge, i els recursos amb la seva gestió.

La Generalitat, que avaluarà tant la tasca dels docents com les de les direccions, podrà revisar, en funció dels resultats, els projectes educatius de les escoles, substituir a les persones amb responsabilitats i fins i tot retirar els recursos addicionals que hagi rebut un centre .

En el cas de resultats positius, es reconeixerà als docents dels centres amb graus en la seva carrera professional, el que implica també un increment del sou.

El projecte educatiu de centre haurà també recollir el seu projecte lingüístic, la carta de compromís educatiu que signaran les famílies i concretar la manera com desenvoluparà els currículums, a més dels criteris que orientaran les mesures organitzatives.

En l'àmbit de l'autonomia pedagògica i d'organització, l'esborrany del projecte de decret dóna a les escoles un ampli marge de maniobra fins al punt que els permet canviar l'actual distribució d'àrees o matèries, tant per cursos com per etapes, i fins i tot trencar l'actual agrupament d'alumnes per edats.

Fonts del departament han subratllat que l'objectiu últim és buscar la millora del rendiment acadèmic dels alumnes, que assoleixin les competències mínimes i si és possible les superen, mentre que es considera secundari la manera com això s'aconsegueixi.

En aquest sentit, un centre podrà fins i tot implantar un projecte didàctic propi que requereixi una organització horària de les matèries diferents de les establertes amb caràcter general, encara que per això haurà de comptar amb l'autorització prèvia de la Generalitat.

L'esborrany de projecte de decret estableix que hi haurà tres càrrecs directius obligatoris (director, cap d'estudis i secretari) i atorga al director la potestat d'imposar sancions disciplinàries per faltes lleus al personal del centre.

La direcció dels centres públics proposarà a la Generalitat la plantilla que necessiten i podrà proposar també els requisits de titulació i capacitació professional dels docents per a determinats llocs de treball.

El director podrà nomenar també al personal interí per cobrir substitucions, el que el convertirà, segons fonts del departament, en un "cap de personal". EFE

 EFE 03-12-2009

ABC.es


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.