Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
MANIFEST
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Les entitats convocants d’aquesta jornada, conscients que el projecte de Llei d’Educació de Catalunya està en la seva darrera i decisiva etapa, fem una crida oberta als diputats i diputades del nostre Parlament.

Veiem de manera positiva l’elaboració d’una Llei d’Educació de Catalunya i volem que esperoni tots els sectors implicats en l’educació. Nosaltres reiterem el nostre compromís coresponsable amb l’educació a casa nostra.

Reconeixem els valors que conté l’actual projecte de LEC, desplegant el mandat estatutari de dotar Catalunya d’un model educatiu d’interès públic, però entenem que cal aprofundir-hi en tota l’extensió del text:

1.    Totes les escoles –públiques o privades– han de recuperar la màxima confiança

dels pares i mares i assolir una major vinculació i complicitat amb la família.

Per això la LEC ha de possibilitar el més ampli exercici del dret dels pares i mares a la lliure elecció de centre i s’ha de donar prioritat en l’accés als alumnes i fills d’exalumnes del propi centre.

2. S’ha de consolidar el pluralisme educatiu, tret d’identitat de la societat catalana, i cal permetre l’expressió de diverses orientacions pedagògiques o metodològiques dins del Servei Educatiu de Catalunya.

La LEC no ha de condicionar el concert educatiu més enllà del compliment de la legalitat, la demanda suficient i la gratuïtat i ha de reconèixer i donar viabilitat als centres d’educació especial que siguin necessaris per atendre demanda específica de les famílies.

 3. Cal alliberar totes les energies socials en favor de l’educació.

En conseqüència la LEC ha d’estimular el creixement de l’oferta de l’escola concertada especialment allà on no n’hi ha. Sense aquest creixement és impossible cap reequilibri real de l’atenció a les necessitats educatives específiques.

4. El sistema de concerts s’ha de consolidar per donar estabilitat.

Per tant la LEC ha de resoldre, d’una vegada, el finançament dels centres concertats. En una perspectiva gradual s’ha de prioritzar de manera absoluta l’efectiva gratuïtat de les hores d’impartició del currículum en tots els centres del Servei Educatiu de Catalunya com a dret bàsic i universal abans d’entrar en altres previsions que la LEC conté.

5. Cal possibilitar les condicions per a una plena coresponsabilitat de totes les escoles del Servei Educatiu de Catalunya tinguin la titularitat que tinguin.

Per això la LEC ha de fer de forma sincrònica l’analogia de recursos i de les condicions laborals del professorat d’ambdues xarxes.

 

6. El sistema educatiu i l’impuls que la LEC ha de donar-li necessita el finançament adient. Les dades que s’han donat a conèixer de la memòria econòmica de la LEC semblen insuficients i no contemplen realment l’impacte econòmic que suposaria la seva aplicació.

7. Cal respondre millor a les necessitats d’escolarització més enllà dels nivells obligatoris.

La LEC ha de fixar un horitzó clar per al concert dels Batxillerats i els cicles formatius de grau mitjà i superior impartits en centres privats i ha de fixar ajuts a les famílies o als centres per a l’escolarització en el primer cicle d’educació infantil en termes equiparables al que reben les llars municipals.

8. Finalment, cal posar l’escola i la seva comunitat educativa al centre del sistema. Per això la LEC ha de suposar una simplificació administrativa, una reducció de nivells d’administració que incideixen sobre l’escola i una inspecció educativa i uns sistemes d’avaluació orientats a l’autonomia dels centres. Ha de recolzar el professorat i reforçar i professionalitzar la direcció escolar.

L’escola no passa un moment òptim a Catalunya. Si la LEC és capaç d’articular respostes a aquestes necessitats que hem posat de relleu, junt a alguna més que compet a altres sectors del sistema, serà una llei amb l’ambició suficient per marcar una fita col·lectiva encoratjadora. D’altra manera, la frustració pot ser massa gran per al sector i per al país.

Demanem a tots el coratge per superar definitivament sectarismes i visions uniformistes i uniformadores. Apostar per la llibertat necessita coratge però és l’única aposta de futur. A qui tingui aquest coratge no li mancarà el nostre suport.

Barcelona, 5 de febrer de 2009

 

Agrupació Escolar Catalana

Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya - Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Confederació de Centres Autònoms de Catalunya

Federació Catalana de Centres d’Ensenyament


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.