Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
JORNADA DEL DIA 30 DE NOVEMBRE
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

La Federació d'Ensenyament de la USOC, en relació a la jornada de "mobilització social" convocada per altres organitzacions sindicals, vol fer avinent a l'opinió pública:

1. Defensem un model de Servei Educatiu d'Interés Públic, tal com queda definit a I'Estatut de Catalunya i al Pacte Nacional per I'educació. El nostre model es basa en la existéncia de centres de diferent titularitat, en igualtat de drets i deures, per a centres i treballadors.

2. L'existéncia de centres de les xarxes pública i concertada no produeix cap segregació social. El decret de la Generalitat que regula l'admissió d'alumnes és el mateix per els centres públics i concertats. Si es produeixen diferéncies en el repartiment d'alumnes amb necessitats educatives especifiques, es deuen al deficient finançament dels centres concertats i a la zonificació estricta de la matriculació escolar.

3. L'ordenament constitucional espanyol defineix I'Estat com aconfessional. De la mateixa manera, estableix el dret de les famílies a elegir el model educatiu que més s'avingui amb les seves conviccions religioses o morals. En aquest marc, defensem en l'educació els valors democrátics, de solidaritat i de lliure pensament religiós i ideológic, on totes les opcions es puguin expressar en el marc de I'escola.

4. Entenem que tots els centres educatius que conformaran el futur Servei d'Educació de Catalunya han de ser els referents, estar ben finançats i fer possible el seu creixement. Els centres públics i concertats es complementen, no podem compartir eis plantejament de subsidiarietat d'uns respecte deis altres.

5. Els diferents documents que les entitats i organitzacions convocants de Pacte del dia 30, malgrat es puguin prestar a confusió, desprenen l'aposta per un únic model d’escola pública. La societat actual és molt més plural i l'ordenament jurídic de l'Estat empara l'existéncia de models diversos.

6. Compartim amb els convocants la necessitat de dotar al sistema d'un finançament suficient — arribant al 6 % del PIB que estableix el PNE- i que sigui distribuït amb criteris d'equitat per a tots els centres educatius.

7. Defensem el concepte d'autonomia de centres que recull el Pacte Nacional; El Projecte Educatiu de centre ha de ser l'element essencial de la seva autonomia i ha de ser avaluat internament i externament. L'exercici docent realitzat amb responsabilitat i I'avaluació deis resultats.

8. No podem compartir la delegació de competéncies que el projecte de la LEC atorga als municipis. La dispersió de competéncies, si bé pot respondre a un criteri de descentralització i proximitat, pot acabar resultant un microcosmos que incrementa la discrecionalitat o l'arbitrarietat normativa i generi desigualtats en funció de les polítiques particulars que es poden produir.

9. La creació de cossos docents propis no pot anar en detriment de les condicions laborals del professorat ni de la fragmentació del col·lectiu.

10. Compartim la necessitat d'equips directius docents que, sense obviar els órgans de govern i consulta dels centres, permetin més capacitat executiva de la direcció.

11. És necessari l'acompanyament de la memória económica. Aquesta ha de fer possible portar a terme la llei i ha de complir el que preveu el PNE , l'Estatut i la Constitució.

11. L'ESTATUT en l'art.21 diu: "Totes les persones tenen dret a l'educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat." El PNE recull en el seu apartat III entre altres: "Una oferta educativa plural només será possible si s'aconsegueix la complementarietat de totes les escoles d'interés públic.

 

www.usoc.cat/ensenyament/       

 


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.