Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
NOTA DE PREMSA Proposta d'esmenes al projecte de Llei d'Educació de Catalunya en el tràmit parlamentari
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

NOTA DE PREMSA

Proposta d'esmenes al projecte de Llei d'Educació de Catalunya en el tràmit parlamentari

 Davant del text del Projecte de Llei d'Educació de Catalunya, que actualment es troba en fase de tramitació parlamentària, les entitats representants dels titulars de les escoles concertades, Agrupació Escolar Catalana (AEC), Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC – FECC), Confederació de Centres Autònoms de Catalunya (CCAC) i Federació Catalana de Centres d'Ensenyament (FCCE), manifestem:

L'educació és un dels factors essencials per garantir el progrés de les persones i del nostre país. Acceptem amb il•lusió una llei educativa de Catalunya que pugui ser objecte d'un ampli acord, amb la voluntat d'aconseguir que la norma acabi reflectint la realitat diversa i plural del país i que garanteixi l'estabilitat del sistema educatiu.

 En conseqüència, la Llei d'Educació ha de regular entre d'altres les següents qüestions actualment no ben tractades en el projecte:

 - La Llei ha de contemplar el dret dels pares i mares a la lliure elecció de centre, proclamat però ignorat en diversos moments del desenvolupament del text. La programació de l'oferta educativa i les previsions per cobrir les necessitats d'escolarització han de tenir en compte l'oferta dels centres públics i privats concertats existents i la demanda de centre docent expressada per les famílies. Cal que la LEC reculli amb claredat aquests criteris, que hores d'ara manquen en el Projecte. S'ha de possibilitar el creixement de l'escola concertada especialment allà on no hi ha oferta. Sense aquest creixement és impossible cap reequilibri real de l'atenció a les necessitats educatives específiques.

 - No es poden afegir nous criteris, fora dels que ja contempla la llei orgànica, que limitin l'accés al concert educatiu d'aquells centres privats que s'hi vulguin acollir. Condicionar l'ajut econòmic al municipi de procedència de l'alumnat, a les opcions pedagògiques del centre o a la quantitat que es pugui percebre per les activitats complementàries o els serveis escolars és una vulneració del dret a l'educació en un àmbit de llibertat, consagrat pel nostre ordenament. En conseqüència, tots aquests condicionants han de desaparèixer de la Llei. El compliment dels requisits establerts en les Lleis orgàniques han de comportar el dret al concert educatiu. S'ha de donar estabilitat i seguretat al centre concertat.

 - La Llei d'Educació de Catalunya ha de ser respectuosa amb les competències i les atribucions que actualment té constitucionalment atorgades i reconegudes la Titularitat i el Consell Escolar dels centres docents privats. Tampoc no es poden sostreure competències a la Titularitat en el procés d'admissió d'alumnes en favor de les Oficines Municipals d'Escolarització o de les Comissions d'Escolarització. D'altra banda, i tal com s'ha pronunciat darrerament el Tribunal Suprem, no es poden establir disminucions de les ràtios que tenen autoritzades les escoles, sense l'acord exprés del titular. Aquestes pràctiques il•legals han de desaparèixer del projecte de llei.

 

- La LEC ha de resoldre, d'una vegada, el finançament dels centres concertats avui clarament insuficient en relació amb el cost de l'escolarització. L'actual redactat no recull amb precisió que el concert educatiu, i només aquest, ha de ser l'instrument que ha de garantir la gratuïtat efectiva de l'ensenyament que s'hi presta, establint un mòdul econòmic amb criteris de suficiència i també d'analogia amb el finançament dels ensenyaments impartits en els centres públics tal i com es preveia en el Pacte Nacional per a l'Educació. A Catalunya totes les places escolars en els ensenyaments obligatoris i en el segon cicle d'educació infantil han de tenir el mateix finançament garantit.

- La memòria econòmica ha de prioritzar l'efectiva gratuïtat de les hores d'impartició del currículum en tots els centres del Servei Educatiu de Catalunya com a dret bàsic i universal abans d'entrar en altres previsions que la LEC conté.

 - La LEC ha de permetre avançar de forma sincrònica en l'analogia de les condicions laborals del professorat d'ambdues xarxes, especialment pel que fa als aspectes de retribució i de jornada.

 - El dret a la lliure elecció de centre per part de les famílies no serà efectiu si aquelles amb menys capacitat econòmica haguessin de renunciar a continuar els estudis postobligatoris en el centre d'elecció a causa de la no gratuïtat d'aquests nivells. D'altra banda, el repte de poder complir amb els objectius de Lisboa 2010 fa necessària la gratuïtat d'aquests ensenyaments. Aquestes i altres raons exigeixen que la LEC prevegi el concert dels nivells de Batxillerat i de Formació Professional impartits pels centres privats a Catalunya. De la mateixa manera i, pels mateixos motius, cal una política d'ajut a la família per a l'escolarització de 0-3 anys en centres privats.

 - És la Generalitat de Catalunya, qui ha de tenir les competències necessàries en matèria educativa per al desplegament de la Llei. La dispersió competencial en favor dels municipis i la zonificació en l'actuació educativa que proposa el Projecte de Llei no afavoriran el principi d'autonomia de centre ni el correcte desplegament de la Llei.

 Ateses aquestes observacions i en aquest sentit, les organitzacions representatives del sector han lliurat un text al Departament d'Educació que amplia, complementa o rectifica allà on s'escau el Projecte de Llei presentat al Parlament.

 

Barcelona, 19 de novembre de 2008


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.