Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
La demanda real dels pares es més important que la planificació pública
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

La planificació educativa no pot anteposar-se al dret fonamental dels pares a escollir l'educació que vulguin per als seus fills, d'acord amb les seves conviccions. Aquest Dret Fonamental, recollit en la Constitució i en Tractats Internacionals, fa que des de l'administració no es pugui imposar un centre educatiu a uns pares que volen que els seus fills “ rebin la formació religiosa i moral que aquest d'acord amb les seves pròpies conviccions” (art.27.3 CE) .

Per tant, la planificació de l'oferta educativa per part de la Generalitat no compleix el seu paper quan no permet escolaritzar als alumnes en el centre que els pares han escollit. Cap planificació pot passar per sobre dels drets de les persones, perquè llavors l'Estat passa a ser un Estat planificador i totalitari.

 Això, ni més ni menys, és el que està afectant a gran quantitat de pares de Catalunya.

Hauria de  ser un orgull per a aquest país veure com les escoles concertades ofereixen serveis educatius d'excel·lent qualitat i han assolit al llarg dels anys fer-se un bon nom i per això tenen gran demanda.

Però no. És més, mentre l'escola pública es desborda, no podem negar que l’escola concertada te i tindrà un paper cabdal en el servei educatiu.

Per aquest motiu, des de Dret a Escollir no comprenem que aquest tipus d'escoles vegin limitades les seves aspiracions a l'hora d'augmentar línies.

Més encara, quan veuen que la seva oferta és menor que la demanda que tenen i l'administració sistemàticament deriva alumnes a l'escola pública, deixant places vacants en la concertada per a afirmar que no s'omple o que no és solidària. Tampoc entenem perquè l'administració al·lega que l'escola concertada “no reuneix les condicions” per a acollir als alumnes que acudeixen a ella, mentre opta per prioritzar centres de nova creació per a donar cabuda a tanta demanda.


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.