Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dilluns, 20 de novembre de 2017
El Departament d’Educació no respon a les 225.429 al•legacions a la LEC
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

El dia de 2 de juny de 2008 la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya i la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures, com a entitats representatives dels pares i mares de les escoles concertades de Catalunya, van lliurar al Departament d’Educació 225.429 al·legacions a l’Avantprojecte de Llei d’Educació de Catalunya.

A data d’avui, aquestes al·legacions no han estat formalment respostes pel Departament i veiem amb molta preocupació com el text de l’avantprojecte ha sofert poques variacions pel que fa als àmbits que van ser objecte d’al·legacions. Valorem alguna millora introduïda, però el text està molt lluny encara de ser acceptable per a l’escola concertada, si més no, per tres importants motius:

1.    Consagra la discriminació de l'alumnat de l'escola concertada, pel fet que no assegura la gratuïtat de manera anàloga que a la pública. Ni gratuïtat de la 6a hora, ni de l'educació post-obligatòria, ni garantia de suficiència i actualització dels recursos del concert.

2.    No respecta prou el pluralisme ni l'autonomia dels centres en posar controls addicionals als projectes educatius dels centres concertats i imposar-los determinades opcions pedagògiques.

3.    Restringeix els drets dels pares en l'elecció d'escola per no considerar la demanda real de places com a base de la planificació escolar, per aixecar barreres d’accés als centres en funció de zones i límits municipals i per atorgar atribucions impròpies a les Oficines Municipals d'Escolarització.

Només atesos els canvis a 3 articles dels 25 proposats

Les al·legacions abastaven 25 articles de l’Avantprojecte, dels quals només tres sembla que poden presentar variacions positives i d’un cert contingut.  Aquests articles són:

-       El relatiu a l’establiment del “servei públic d'educació” que sembla que s’adaptarà finalment al mandat de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i es convertirà en un “model educatiu d'interès públic” (aquest canvi de denominació s’estén a tot l’articulat).

-       Un article relatiu al projecte educatiu on s’esmenta, tot i que encara amb cauteles injustificables, que en els centres concertats aquest projecte educatiu pot reflectir el caràcter propi, sense tornar a mencionar aquesta relació en les més de 60 vegades que es parla del projecte educatiu.

-       L’article que prohibia la possibilitat d’establir criteris complementaris per als casos de desempat en el barems per a l’admissió d’alumnes, que ara limitaria la prohibició a què fossin els centres els que els pugessin establir.  

FAPEL i CCAPAC reiteren la voluntat de diàleg, però reclamen més disponibilitat del Departament d’Educació, que la trobada fins ara, per millorar el tractament de l’escola concertada, que suposa un 40% del nostre sistema educatiu, i així assegurar el consens necessari que exigeix una Llei que vol ser de país i de futur.


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.