Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
NOTA DE PREMSA - Manifestació 9.6.2008
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Fotos de la manifestació a:
http://picasaweb.google.com/ample.catalunya/ManifestaciPelDretAEscollir

 

Multitudinària manifestació de famílies a Barcelona per a demanar el dret a escollir escola

La Plataforma Dret  a Escollir demana que que la futura llei d'educació de Catalunya respecti la llibertat d'ensenyament i tingui en compte a les famílies.

Barcelona, 9 de juny de 2008

 

Milers de pares i mares d'escoles públiques i concertades s'han manifestat aquesta tarda davant la Conselleria d'Educació a Barcelona, en protesta per la impossibilitat d'escollir l'escola dels seus fills i contra l'avantprojecte de la llei d'educació de Catalunya, sota el lema "Aturem aquesta L.E.C: una llei contra la llibertat". Aquest avantprojecte, segons la Plataforma Dret a Escollir, suposa una agressió als drets fonamentals de les famílies. "Sota l'excusa de la planificació la Generalitat vol imposar un model educatiu d'escola única, que no existeix a cap país europeu, democràtic i modern", ha manifestat Joan Garriga, coordinador de la Plataforma. "No volem que l'escola dels nostres fills l'escolleixi un ordinador de la Conselleria".

Una representació de pares i mares d'escola pública, concertada, d'educació especial, de batxillerat nocturn, de famílies nombroses, inmigrants i d'educació diferenciada han dirigit al Conseller d'Educació, Ernest Maragall, el manifest de la Plataforma Dret a Escollir, avalat amb més de vint mil signatures, a on es reclama "un pacte social d'educació que respecti el dret dels pares a escollir l'escola dels seus fills, fet amb el consens de tots els sectors implicats".  Per als representants de la Plataforma Dret a Escollir l'avantprojecte de llei d'educació de Catalunya ha trencat el consens aconseguit amb el Pacte Nacional d'Educació, i ha imposat un model d'escola única que impideix el pluralisme necesari per a poder escollir entre diferents opcions educatives.

La manifestació ha tingut tres representacions simbòliques: "Pel pluralisme i la diferencia, treu-te la careta", "El barret seleccionador de Maragall Potter" i la "Volada per la llibertat", a on centenars de globus han sortit volant per portar el missatge de la llibertat d'educació dels pares i mares de Cataluntya.

Cada any les famílies de Catalunya són obligades a inscriure els seus fills en unes determinades escoles, siguin públiques o concertades, que els indica la conselleria d'educació, segons la zona on viuen. Per a la Plataforma Dret a Escollir, el tipus d'educació dels fills l'haurien d'escollir els pares, però cada vegada més la Generalitat ofega la pluralitat d'escoles i obliga a incriure els fills només a les escoles que ells imposen amb criteris arbitraris. Segons Joan Garriga, coordinador de la Plataforma Dret a Escollir "en l'educació ens juguem el futur del país, i la Generalitat i els sindicats la volen convertir en un instrument de les seves polítiques partidistes, sense tenir en compte en cap moment les mares i els pares".  "Aquesta política –segons Joan Garriga- obliga a les famílies a "fer trampes" i a ser perseguits, només per voler exercir un dret tan bàsic com escollir el tipus d'educació dels seus fills. Això no pasa a cap país amb un mínim de serietat".

La Plataforma també ha denunciat la supresió dels punts per a les famílies nombroses en els criteris d'admisió escolar, així com la supresió de qualsevol punts complementaris en cas d'empat. "Ara resulta que tot dependrà d'un sorteig, com la loteria, quan moltes escoles escollides tenen places o poden crèixer, i la Generalitat no els deixa".

 

 Més informació:

JOAN GARRIGA

Cordinador  Plataforma DRET A ESCOLLIR; LLIBERTAT D´ENSENYAMENT

934673231 - 609140882

jgarriga@dretaescollir.org

www.dretaescollir.org

 

 

 

Fotos de la manifestación en:
http://picasaweb.google.com/ample.catalunya/ManifestaciPelDretAEscollir


Multitudinaria manifestación de familias en Barcelona para pedir el derecho a elegir escuela

La Plataforma Dret a Escollir (Derecho a Escoger) pide que que la futura ley de educación de Cataluña respete la libertad de enseñanza y tenga en cuenta a las familias.

Barcelona, 9 de junio de 2008


Miles de padres y madres de escuelas públicas y concertadas se han manifestado esta tarde en la Via Augusta de Barcelona, ante la Conselleria de Educación de la Generalitat de Cataluña, en protesta por la imposibilidad de escoger la escuela de sus hijos y contra el anteproyecto de la ley de educación de Cataluña. Este anteproyecto, según la Plataforma Dret a Escollir, supone una agresión a los derechos fundamentales de las familias. "Bajo la excusa de la planificación la Generalitat quiere imponer un modelo educativo de escuela única, que no existe en ningún país europeo, democrático y moderno", ha manifestado Joan Garriga, coordinador de la Plataforma. "No queremos que la escuela de nuestros hijos la decida un ordenador de la Conselleria".

Una representación de padres y madres de escuela pública, concertada, de educación especial, de bachillerato nocturno, de familias numerosas, inmigrantes y de educación diferenciada han presentado al Consejero de Educación, Ernest Maragall, el manifiesto de la Plataforma Dret a Escollir, avalado con más de veinte mil firmas, donde se reclama "un pacto social de educación que respete el derecho de los padres a escoger escuela de sus hijos, hecho con el consenso de todos los sectores implicados". Para los representantes de la Plataforma Dret a Escollir el anteproyecto de ley de educación de Cataluña ha roto el consenso conseguido con el Pacto Nacional de Educación, y ha impuesto un modelo de escuela única que impide el pluralismo necesario para poder escoger entre diferentes opciones educativas.

La manifestación ha tenido tres representaciones simbólicas: "Por el pluralismo y la diferencia, quítate la careta", "El sombrero seleccionador de Maragall Potter" i el "Vuelo por la libertad", en el que centenares de globos han salido volando para llevar el mensaje de la libertad de educación a todas las madres y padres de Cataluña.

Cada año las familias de Cataluña son obligadas a inscribir sus hijos en unas determinadas escuelas, sean públicas o concertadas, que les indica la Conselleria de Educación, según la zona donde vivan. Para la Plataforma Dret a Escollir, el tipo de educación de los hijos lo deben elegir los padres, pero cada vez más la Generalitat ahoga la pluralidad de escuelas y obliga a inscribir a los hijos sólo en las escuelas que ellos imponen con criterios arbitrarios. Según Joan Garriga, coordinador de la Plataforma, "en la educación nos jugamos el futuro del país, y la Generalitat y los sindicatos la quieren convertir en un instrumento de sus políticas partidistas, sin tener en cuenta en ningún momento a las madres y los padres". "Esta política –según Joan Garriga- obliga a las familias a hacer "trampas" y a ser perseguidos sólo por querer ejercer un derecho tan básico como es elegir el tipo de educación de sus hijos. Esto no pasa en ningún país con un mínimo de seriedad".

La Plataforma también ha denunciado la supresión de los puntos para las familias numerosas en los criterios de admisión escolar, así como la supresión de cualquier punto complementario en caso de empate. "Ahora resulta que todo dependerá de un sorteo, como si fuera la lotería, cuando muchas escuelas escogidas tienen plazas o pueden crecer, y la Generalitat no les deja".

 

 

Más información:

JOAN GARRIGA

Cordinador  Plataforma DRET A ESCOLLIR; LLIBERTAT D´ENSENYAMENT

934673231 - 609140882

jgarriga@dretaescollir.org

www.dretaescollir.org

 


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.