Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
225.429 al.legacions a la LEC
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Barcelona, 2 de juny de 2008

Pares i mares d’escoles concertades presenten 225.429 al·legacions a l’Avantprojecte de Llei d’Educació de Catalunya

Per la llibertat d’ensenyament, el pluralisme, el dret dels pares a escollir escola, la gratuïtat i la igualtat d’oportunitats

La FAPEL –Federació d’Associacions de Mares i Pares de l’Escola Lliure de Catalunya-, que representa a més de 140.000 famílies de l’escola concertada i privada no confessional, té com a objectiu defensar el dret, tant vulnerat actualment, dels pares a triar l’educació que desitgen que rebin els seus fills, i la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC), aquest matí, han lliurat al registre del Departament d’Educació 225.429 al·legacions a l’Avantprojecte de Llei d’Educació de Catalunya.

La majoria de les al·legacions les han realitzat pares i mares d’escoles concertades però la iniciativa ha estat oberta a tots els ciutadans que s’hi volguessin sumar.

Les al·legacions es centra en quatre grans bloc de deficiències de l'Avantprojecte:

 

1. No respecta el mandat de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de bastir un model educatiu d'interès públic i en parlar només de servei públic d'educació, menysté la llibertat d'ensenyament, menysté el caràcter propi dels centres.

2. No respecta el pluralisme ni l'autonomia dels centres en posar controls addicionals als projectes educatius i, en no assegurar que la diversitat de caràcters propis pugui desenvolupar-se en projectes educatius diferenciats.

3. Restringeix els drets dels pares en l'elecció d'escola, atorga atribucions impròpies a les Oficines Municipals d'Escolarització, nega la possibilitat d'establir criteris complementaris i aboca a l'arbitrarietat d'un sorteig l’admissió de molts alumnes a una escola determinada.

4. Consagra la discriminació de l'alumnat de l'escola concertada no assegurant la gratuïtat en els mateixos nivells que en la pública (no garanteix la gratuïtat de la 6ª hora ni de l'educació post-obligatòria). No garanteix la suficiència del mòdul econòmic del concert la qual cosa comporta o l'asfíxia econòmica de l'escola o el sobrecost a sufragar per part dels pares.

Mercè Rey, presidenta de la CCAPAC i Antoni Arasanz, president de FAPEL, es feliciten de l’èxit de la iniciativa ja que a més de les al·legacions presentades ni ha moltes més que no s’han pogut presentar per defectes formals i moltes altres que no han arribat a temps. Cal recordar que l’Avantprojecte de Llei ha estat sotmès a exposició púbica només 20 dies hàbils.

Després de constatar el gran recolzament que té la seva posició les dues entitats reiteren la voluntat de diàleg però reclamen disponibilitat del Departament d’Educació per canviar a fons tot el tractament de l’escola concertada en l’Avantprojecte, per tal que es respectin els drets i llibertats del pares i mares i dels centres docents, recollits en la Constitució Espanyola i en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya".


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.