Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
SIGNA I FES SIGNAR A LA TEVA GENT!, ÉS MOLT IMPORTANT PERQUÈ L'ESCOLA CONCERTADA I ELS CONCERTS PUGUIN SEGUIR EXISTINT
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

Mares i pares de la concertada presentan al-legacions davant l´avantprojecte de llei Catalana d ´Educació.

Des de la Plataforma DRET A ESCOLLIR  compartim les valoracions de les Federacions de Mares i Pares d'Escoles concertades i aplaudim i donem suport a la campanya de recollida d'al·legacions.

Fundació Escola Cristiana de Catalunya afirma que: L’escola concertada no es pot sentir reconeguda en aquesta llei, ni per la seva història ni per la seva realitat actual. Tampoc obre perspectives de futur engrescadores per a aquest sector. L’ombra de la concepció subsidiària de l’escola concertada respecte la pública, plana sobre tot el text. D’altra banda, sorprèn, des del mateix inici de la llei, que en parlar dels principis del sistema educatiu de Catalunya no s’esmentin la llibertat d’ensenyament, el pluralisme o el dret d’elecció de centre per part dels pares “ 

I la FAPEL –Federació d’Associacions de Mares i Pares de les Escoles Lliures de Catalunya- Afirma sobre l´ avantprojecte de Llei: “que no ens agrada. Notem un discurs canviant: fa dos anys que el Conseller Ernest Maragall ha dut a terme un discurs que ara, de cop i volta, s’ha modificat: la pluralitat i l’autonomia tant treballades al Pacte Nacional d’Educació s’han transformat. Promeses de gratuïtat, drets d’elecció i altres ja no són presents en aquesta llei. Dit d’altra manera s’ha canviat el discurs “

Per això, us convidem a tots imprimir-les al-legacions, firmarles ( nomès cal ser major d´edat )

http://www.dretaescollir.org/index2.php?id=70

i a presentar-les a qualsevol d'aquestes adreces de Federacions de pares;
   

 Confederació Cristiana d’Associacions
    de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC)
    c/Rivadeneyra 6, 4a
    T   f 93 302 34 43
    Fax 93 302 75 67 08002 Barcelona
    e-mail: ccapac@escolacristiana.org

 

  FAPEL
Av. Diagonal 626 4t 1a
08021 Barcelona
fapel@fapel.net
Tel: 93 240 11 22 Fax: 93 240 11 23
 
 

Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.