Plataforma
Dret a Escollir
llibertat d'ensenyament
CAT   CAST
dimarts, 21 de novembre de 2017
19 FAMÍLIES CATALANES COMUNIQUEN AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ LA SEVA DECISSIÓ D'OBJECTAR EN DEFENSA DEL SEU DRET A EDUCAR LLURS FILLS D'ACORD AMB LES SEVES CONVICCIONS
Notícies

E-Mail destinatari
Nom remitent

NOTA DE PREMSA

 

PROFESSSIONALS PER L'ÈTICA DE CATALUNYA RECOLZA ELS OBJECTORS I ELS RECURSOS INTERPOSATS DAVANT EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Avui un grup de pares i mares s'han concentrat davant el Departament d'Educació per tal de comunicar la seva voluntat d'objectar. El portaveu dels pares ha manifestat que amb aquest gest volen expresar el seu desig de què a les escoles es garanteixi la llibertat ideológica a l'ensenyament i es respecti el dret dels pares per tal que els seus fills  rebin l'educació que estigui d'acord amb les seves conviccions morals i religioses. Així mateix volen expressar el seu rebuig davant l'adoctrinament que suposa la materia Educació per a la Ciutadania. No es pot admetre –va dir- que es vulgui imposar-la en contra de l'opinió dels pares i dels mateixos alumnes, ni menys encara que sigui una asignatura obligatória i avaluable. 

Per la seva banda Ramón Novella,  President de l'associació Professionals per l'Ètica de Catalunya ha informat que ja hi ha contabilitzades més de 21.000 objeccions presentades a tota Espanya, cosa que demostra que l'increment del moviment contra l'EPC mitjançant l'objecció de consciència és imparable. A més a Catalunya hi ha interposats 4 recursos davant el Tribunal Superior de Justícia en contra de la desestimació de les peticions d'objecció i properament es presentaran 3 nous recursos.

Així mateix ha denunciat que el Govern de l'Estat i el de les diferents Comunitats Autónomes molt sovint no reconeixen les xifres reals d'objeccions, perquè volen minimitzar l'abast del problema o perquè desconeixen les dades reals, atès que molts centres educatius no notifiquen a les conselleries corresponents que han rebut declaracions d'objecció de consciència. Amb l'incompliment d'aquest deure, els col·legis i Instituts obstaculitzen l'exercici d'un dret constitucional dels pares i amagen una informació relevant a l'Administració.

Igualment ha anunciat el seu suport al recurs interposat per  la Fundación Abat Oliba, E-Cristians y Juristes Cristians de Catalunya en contra dels Decrets que desenvolupen la normativa estatal sobre la materia, i ha recordat que els ciutadans poden presentar adhesions al recurs esmentat al llarg d'aquesta semana, posant-se en contacte amb qualsevol d'aquestes entitats.

Finalment ha expressat la seva solidaritat amb el nou grup d'objectors, i ha cridat els ciutadans per tal que continuïn lluitant en contra de l'EPC.

 

 

NOTA DE PRENSA

PROFESIONALES POR LA ÉTICA DE CATALUÑA APOYA A LOS OBJECTORES Y A LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

Hoy un grupo de padres y madres se han concentrado ante el Departamento de Educación para comunicar su voluntad de objetar. El portavoz de los padres ha manifestado que con este gesto quieren expresar su deseo de que en las escuelas se garantice la libertad ideológica en la enseñanza y se respete el derecho de los padres para que sus hijos  reciban la educación que sea conforme con sus convicciones morales y religiosas. También quieren expresar su rechazo ante el adoctrinamiento que supone la materia Educación para la Ciudadanía. No se puede admitir –dijo- que se quiera imponerla en contra de la opinión de los padres y de los propios alumnos, ni menos aún que sea una asignatura obligatoria y evaluable. 

Por su parte Ramón Novella,  Presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña ha informado de que ya hay contabilizadas más de 21.000 objeciones presentadas en toda España, lo que demuestra que el incremento del movimiento contra la EPC mediante la objeción de consciencia es imparable. Además en Cataluña ya hay interpuestos 4 recursos ante el Tribunal Superior de Justicia en contra de la desestimación de las peticiones de objeción y próximamente se presentarán 3 nuevos recursos.

Asimismo ha denunciado que el Gobierno del Estado y el de las diversas Comunidades Autónomas a menudo no reconocen las cifras reales de objeciones porque quieren minimizar el alcance del problema o porque desconocen los datos reales, debido a que muchos centros educativos no notifican a las consejerías correspondientes que han recibido declaraciones de objeción de conciencia. Con el incumplimiento de este deber, los colegios e institutos obstaculizan el ejercicio de un derecho constitucional de los padres y ocultan una información relevante a la Administración.

Igualmente ha anunciado apoyo al recurso interpuesto por  la Fundación Abat Oliba, E-Cristians y Juristes Cristians de Catalunya en contra de los Decretos que desarrollan la normativa estatal sobre la materia, y ha recordado que los ciudadanos pueden presentar adhesiones al citado recurso durante esta  semana, poniéndose en contacto con cualquiera de estas entidades.

Finalmente ha expresado su solidaridad con el nuevo grupo de objectores, y ha llamado a los ciudadanos para que continúen luchando en contra de la EPC.


Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección CALLE Balmes 92, 08008 Barcelona, tel. 934673231 o bien enviando un mail a la dirección de correo electrónico: info@dretaescollir.org
Dret a Escollir es una inicitaiva de Ample.